Пристанищна механизация

След завършване на обучението по специалността "Пристанищна механизация"  обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности при техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на пристанищна механизация, като:

- разчита и използва на практика специфична техническа, конструктивна и технологична литература и документация- чертежи, схеми, инструкции, предписания и др.;
- знае устройството и действието на видовете кранове, металоконструкции, основните механизми, основните им работни органи, електрическата апаратура;
- знае видовете диагностика, обслужване и ремонт на пристанищната механизация;
- извършва демонтаж и монтаж при обслужване и ремонт на пристанищната механизация;
- извършва в технологична последователност операциите при диагностика, обслужване и ремонт и установява причините за неизправностите;
- прилага усвоените знания и умения при отстраняване на неизправностите;
- спазва правилата за безопасно и надеждно управление и експлоатация на пристанищна механизация;
- спазва правилата за организиране на работното място при извършване на техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пристанищна механизация;
- оценява правилно конкретната работна ситуация и съобразно с нея взема бързи, точни и надеждни решения;
- изпълнява трудовите си задължения съобразно нормативните изисквания;
 познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
Срок на обучение - 4 години
Квалификация - Монтьор на подемно-транспортна техника
Завършилите успешно пълният курс на обучение получават:
Средно образование, втора степен на проф.квалификация и водач на МПС категория В водач на мотокари и електрокари, машинист на пристанищни кранове