Бюджет

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Правила СФО

График СФО

 

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Бюджет 2014

 

Годишен план за дейността на ПГ по транспорт

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на ПГ по транспорт

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на ПГ по транспорт

Училищна програма за повишаване на качеството

Форми на обучение

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 


Самооценка на Професионална гимназия по транспорт град Бургас

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доклад 2012-2013

Приложение 1

Приложение 2

------------------------

Доклад 2013-2014

Приложение 1

Приложение 2

Доклад 2014-2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Доклад 2015-2016

Приложение 1

Приложение 2


Профил на купувача-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка: „изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност  в ПГ по транспорт -  бул.Демокрация №5, гр.Бургас

Публикувана на: 10/07/2012

Валидна до: 17/07/2012

Необходими документи

ID на поканата: 9003761


ID 9032869 от 19.08.2014 г.

ID 9032868 от 19.08.2014 г.

Документация ЛЕК АВТОМОБИЛ

Документация СТЕНДОВЕ

Заповед № 400-548r

Заповед № 404-552

Заповед № 447-595

Заповед № 448-596

Заповед № 449-597

Техническа спецификация автомобил

Техническа спецификация сервизно оборудване

Протокол компютри

Протокол лек автомобил

Протокол стендове

» Договор
» Фактура
» Фактура - 09.12.2014